นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
27 December 2009 18:51
#52465

ท่านpanyarak ประเด็นเรื่องเวลา คงต้องตระหนักกันทุกคน และแสดงให้จริงจังมากขึ้น

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถออกแบบ ดำเนินการ และกำกับได้ ดังนั้น ผู้เรียนย่อมต้องตาม เพียงแต่ต้องหาวิธีการให้สนุก จูงใจ การให้คะแนนให้สอดคล้อง ดังตอนที่ ๒

คุณJeerapa Sookgaew และคุณ ล.ลิงไต่หลังแกะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน หากเห็นด้วยต้องช่วยกันปรับส่วนต้องเกี่ยวข้อง การเป็นแบบอย่าง และช่วยขยายผล

คุณ 259 ยินดีที่เข้าร่วมอุดมการณ์ และเชื่อว่าทำอยู่แล้ว คงต้องช่วยกันขยายผล ชักชวน ทำกันมาก ๆ คงช่วยพัฒนาลูกหลานให้พร้อมดีขึ้น เพราะผิดทิศทางมามากแล้ว