นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

Ico48
259 (Recent Activities)
24 December 2009 15:38
#52386

อ่านแล้วโดนใจมากเลยค่ะ ขอสมัครเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ด้วยคนค่ะ โดยเฉพาะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในเรื่องต่างๆ อย่างน้อยก็ในเรื่องทั่วไปที่เห็นได้ประจำวันเช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ การรู้จักกาละเทศะ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่จะขาดไม่ได้คือ ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์กับครู และให้ความรักความเมตตา มีความเอื้ออาทรต่อศิษย์ ให้ความห่วงใย คอยถามทุกข์สุข ให้ข้อคิด ข้อแนะนำต่างๆตามโอกาส  สุดท้าย ดิฉันเชื่อว่าหากเราทำทุกอย่างด้วยใจที่มีแต่การให้จากครูถึงศิษย์ ความรักและความศรัทธาระหว่างครูและศิษย์ก็จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปยังเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยค่ะ