นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

Ico48

   การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  คือบทพิสูจน์ว่าความรู้ใดใช้ได้  หรือจะปรับใช้อย่างไร  การเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของครู- ศิษย์และผู้เกี่ยวข้องคือพื้นฐานสำหรับการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิต  แหล่งความรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่ผู้สอน สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่สร้างกำลังคนให้มีความพร้อมทำหน้าที่แทนเรา ทำหน้าที่ให้เรา และเราต้องพึงพาอาศัยกันและกันต่อไป

    สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการทุนต่างๆที่มีอยู่อย่างให้ความเคารพกันและกัน  ตระหนักถึงความเป็นธรรม(ทุนคน  ทรัพยากร  วัฒนธรรม  เงิน  ความรู้ในคน ฯ)ในทุกระดับ

     

แล้วเราจะช่วยกันสร้างเขาอย่างไร ?

เวทีไหนมีคำตอบ...ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ