นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA

Ico48
CHAIN OF LOVE (Recent Activities)
11 December 2009 10:34
#51887

อยากเห็นการเริ่มต้นจากทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  และอยากเห็นกระบวนการทำงานที่บุคลากรทุกคนในคณะ/หน่วยงานมีส่วนร่วม ไม่อยากให้มีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำงานเพียงลำพัง  ต่างมุมมอง  ต่างประสบการณ์  เข้ามาผสมผสานกัน  คิดว่าจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการประเมินสิ่งที่เป็นตัวตนของมอ.อย่างแท้จริงค่ะ