นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.13.109]
10 ธันวาคม 2552 16:01
#51866

มั่นใจว่าคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าที่คาดหวัง

คำตอบคือ"การออกแบบระบบ"ที่เชื่อมโยงทั้ง 7 หมวดตามความเห็นของคุณ mandala ข้างต้นนั่นแหละ เพราะตามข้อกำหนดของ MBNQA ซึ่งเป็นต้นแบบของ TQA กำหนดให้ออกแบบระบบการปฏิบัติ(The system operations) ให้ทั้ง 6 หมวด

ดู www.baldrige.nist.gov.....The system operations

เมื่อมีระบบดังกล่าวครบ   ท่านคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์จะมีความรู้สึกเหมือยกภูเขาพ้นจากอก...ความยากต่างๆดังกล่าวจะบรรเทาเกือบหมด...ความเข้าใจและการปฏิบัติจะง่ายเพราะมีระบบทำให้ง่าย...และใช้ระบบที่คณะแพทย์ศาสตร์ทำขึ้นนี้เป็นตัวประเมิน

เหลือปัญหาหนักอกเพียงเรื่องเดียว คือ สำนักงาน TQA ที่เป็นผู้ประเมินยังใช้การบริหารสมัยเก่า(Traditional management)เพราะยังไม่มีการออกแบบระบบให้องค์กร TQA แต่ประการใด.. แล้วจะไปรู้เรื่องระบบที่ใช้ในการประเมินได้อย่างไร ?

ถ้ามีการประเมินด้วยวิธีลองผิดลองถูกของ สกอ. สมศ TRIS เพราะขาดคุณสมบัติความรู้(Disqualified)เรื่องการออกแบบระบบเช่นในอดีต...ก็เสียใจด้วย