นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 December 2009 18:19
#51812

พยายามทำความเข้าใจไปตามลำดับ

เพื่อจะตอบตนเองว่า   เราอยู่ตรงไหน  สิ่งที่เราทำเสริมความเข้มแข็งขององค์กร  สนองตอบความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งตัวเราเองอย่างไรอย่างไร 

      หาที่ยืนทางสังคมสำหรับตัวเองให้ได้  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน

         ด้วยความขอบคุณ