นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 December 2009 17:58
#51811

เข้ามารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  "เพื่อพอเพียงพอดีกับตนเอง และมีอนาคต " 

        ตนเองพอเพียงองค์กรพอดี

     ด้วยความขอบคุณค่ะ