นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48

จากผลเชิงประจักษ์ ก็สอดคล้องกับที่คุณ Ex. Links ให้ข้อมูล เพราะมีผลบริการที่ดีขึ้นหลายหน่วยงาน เช่น การเสียภาษีประจำปีของรถ การทำบัตรประชาชน การทำหนังสือเดินทาง การเสียภาษีเงินได้ ฯลฯ ขณะที่คุณภาพการศึกษา ซึ่งสำคัญมาก ๆ ต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ กลับมีคุณภาพลดลง

แต่ที่เห็นผลการประเมินหน่วยงานทุกหน่วยงานดังกล่าว ก็ผ่านด้วยดี ชักสงสัยว่าประเมินอะไร ???

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA