นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48
[IP: 124.120.217.246]
02 ธันวาคม 2552 15:10
#51595

การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีขึ้นได้ต้องให้มีระบบการประกันคุณภาพตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เสียก่อน

เพราะระบบเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance)ตามมาตรฐานสากล

การที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ต้องมีระบบ(System)หรือกระบวนการ(Process)เป็นรากฐานเท่านั้น

การที่จะปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้นได้ต้องเริ่มที่การประเมินระบบ(Evaluating system)

 ปัญหาที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้ประเทศไทยมา 10 ปีเพราะออกแบบระบบ กันไม่เป็นทั้ง สกอ. สมศ และ ก.พ.ร. ในเมื่อระบบเป็นหัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบเป็นตัวประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย

เมื่อการศึกษาของชาติไม่มีระบบ  ก็จำเป็นต้องใช้วิธีลองผิดลองถูก(Trial & Errors)พายเรือในอ่างน้ำดังที่ทำกันอยู่และสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศได้รับความบอบช้ำโดยถ้วนหน้ากันแล้ว...ยังไม่เข็ดอีกหรือ ?

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA