นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.16.101]
22 พฤศจิกายน 2552 12:16
#51131

สาเหตุความเสียหายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เช่น ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลงานเป็นขยะและต้องวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่.. มีสาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้ขององค์กรที่มีอำนาจ เช่น สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความรู้ในการตั้งทีมที่มีคนมาจากต่างองค์กร  จึงเกิดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน

1. ขาดความรู้การตั้งเกณฑ์ที่สร้างคุณภาพ(ยกเว้นเกณฑ์ PMQA)

2. ขาดความรู้ในการออกแบบระบบ(System design)

3. ไม่รู้ว่าต้องใช้"ระบบ"เป็นตัวประเมินคุณภาพ(Quality Audits) เนื่องจากไม่สันทัดการออกแบบตามข้อ 2

องค์กรที่มีคุณภาพมักหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจตามกฏหมาย เพราะการใช้อำนาจชี้ให้เห็นเป็นองค์กรที่ไม่มีคุณภาพ เช่น องค์กรราชการไทยเพราะยังไม่มีระบบตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา 78(2)

คุณ Wullop มองเห็นต้นเหตุของปัญหาอย่างแจ่มแจ้งแล้วจากการที่เขียนว่า"การที่ระบบไม่เกิด....."