นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

Ico48

ขอบคุณคนธรรมดาที่เริ่มชี้ลูกค้า แสดงว่ามีหลายกลุ่มในองค์กร

คุณEx.Links คงต้องช่วยกันทำความกระจ่างให้เห็นจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ จะได้ช่วยกันไม่ให้เสียเวลา ทรัพยากร มากไปกว่านี้

การที่ระบบไม่เกิด เพราะองค์กรไม่ได้แสดงคุณภาพเอง เนื่องจากต้องทำตามตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำลายความเด่นที่เคยมี ทำลายระบบงานสร้างสรรค์ จากที่ได้รับฟังระบบ PMQA นั้นต้องออกแบบระบบเอง สร้างจุดเด่นและวัฒนธรรมของตนเอง จึงทำให้เกิดของดีที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ใช่ใส่เสื้อโหลอย่างที่ทำกัน ที่ทำให้แย่ลงไปอีกทำให้ขาดความต่อเนื่อง เพราะต้องรอตัวชี้วัดใหม่ในแต่ละรอบ เหมือนกำลังเร่งเครื่องเดินหน้า แต่ถูกบอกว่าเปลี่ยนทิศแล้ว ที่เคยบอกว่าดี วันนี้ขอเปลี่ยนใหม่ แล้วแต่ละพวกก็มีแต่ละระบบ ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะบอกว่ากฎหมายกำหนด จึงหมดเวลาทำภารกิจขององค์กร เบียดเบียนทรัพยากรมาใช้มากมาย จึงให้  waste มากมายอย่างที่คนธรรมดาว่า