นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร

Ico48

ขอมองต่างมุมนะคะ

ปัจจุบันนี้  การเกิดความขัดแย้งในองค์กร  มิได้หมายถึง องค์กรนั้น ไม่มีความรัก หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

แต่หมายความถึง  คนในองค์กร  เกิดความเห็น หรือมีมุมมองในเรื่องนั้น ๆ ที่แตกต่างกัน

องค์กรใดหากไม่เกิดความขัดแย้ง ย่อมเป็นองค์กรที่อันตราย  ผู้บริหารคิดอย่างไร  ลูกน้องคิดอย่างนั้น และทำตามที่ผู้บริหารบอกทุกประการ  ย่อมมองออกนะคะว่าองค์กรนั่้นจะเป็นอย่างไร

แต่หากคนในองค์กรเกิดมุมมองที่แตกต่าง  ย่อมทำให้เกิดวิธีการที่หลากหลาย  คนในองค์กรต่างช่วยกันคิด ช่วยกันหาแนวทาง ในการที่จะไปสู่เป้าหมายขององค์กร  ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมมีวิธีการได้หลายวิธี

ผู้บริหารที่ดี  หากสามารถบริหารให้คนในองค์กรซึ่งคิดต่าง และมีความขัดแย้งในวิธีคิด  สามารถให้เหตุให้ผล  ของความแตกต่างหรือความขัดแย้งนั้น  พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางร่วม  ย่อมเกิดผลดีต่อองค์กรแน่นอน