นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1)

Ico48

มหาวิทยาลัยคงจะต้องเร่งทำแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อให้คณะ/หน่วยงานนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดแผนของคณะให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย