นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2)

Ico48

เข้ามาเก็บประเด็นเพิ่มเติม เพื่อสรุปในภาพรวมค่ะ