นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2)

Ico48
  • จากการได้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้ประทับใจและเห็นความตั้งใจของท่านอธิการบดีจริง ๆ ค่ะ ที่ทุกอย่างต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  และทุกคนอย่าขาดการเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัยต่อทำในลักษณะงานวิจัยประยุกต์ ที่ตอบสนองแก่ชุมชนให้ได้  การเป็นคนดีนั้นเป็นเช่นไร  ขอบคุณ ม.อ. (กองแผนงาน) ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ค่ะ