นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
[IP: 58.9.14.113]
29 September 2009 15:12
#48871

เมื่อคณะ/หน่วย ทำ PMQA หรือ Baldrige Criteria แล้ว ไม่ต้องทำ SAR  ถึงแม้ขยันทำไปก็ไม่มีประโยชน์  เพราะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน เสียเวลา

 

SAR(Self-Assessment Report) ได้ประยุกต์มาจาก Balanced Scorecard ซึ่งมีรากเหง้ามาจาก Baldrige Criteria ดังนั้น ทุกมิติของ SAR หรือทุกมิติของ Balanced Scorecard มีอยู่ครบถ้วนแล้วในเกณฑ์ Baldrige Criteria ดูได้ที่เกณฑ์มาตรฐานบอลริจตามความเห็นข้อ 9 ข้างต้น

 

มิติที่ 1. "ด้านประสิทธิผล" (ผลลัพธ์) Financial Perspective ซึ่งได้แก่ข้อ 7 Results ของมาตรฐานบอลริจ

มิติที่ 2. ของ SAR "ด้านคุณภาพให้บริการ"(Customer Perspective) อยู่ในข้อ 3 Customer Focus  ของ Baldrige Criteria

มิติที่ 3 "ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ"(Internal Work Process Perspective) อยู่ที่ข้อ 6 Process Management.

มิติที่ 4. "ด้านการพัฒนาองค์กร"(Learning and Growth Perspective) อยู่ในข้อ 5 Workforce Focus