นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.22.102]
25 September 2009 23:07
#48773

เรียนคุณมันดาลา

 ขอแสดงความเห็นแบบคร่าวๆ

1. ระดับมหาวิทยาลัย: การทำบอลริจระดับนี้ให้เริ่มที่การขออนุมัติโครงการจากสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการบริหารสูงสุด หากอธิการบดีเป็นประธานสภามหาวิทยาลัย ก็เป็น leadership ประเภท CEO แต่มหาวิทยาลัยของไทย อธิการบดีเป็นผู้นำในฐานะผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย(Leadership Council)

การทำแผนงานโครงการ ขอแนะนำให้บริหารแผน 1 ปี Annual Plan ตามมาตรฐานสากล ISO.9000:2008 (ดู Hoshin Kanri ที่ google) จากนั้นอธิการบดีในฐานะผู้นำองค์กรต้องมีCommitments ว่าจะบริหารระบบ ได้แก่ระบบแผนยุทธศาสตร์ตามแผนโฮชินข้างต้น, ระบบกระบวนการ(Process Management) และระบบบริหารคน(Workforce system) โดยมีเป้าหมายที่ความพอใจของลูกค้า(Customer Focus)และมีผลการดำเนินการที่ดี(Results) โดยมีระบบวัด, วิเคราะห์ผลการบริหารระบบของผู้นำทุกข้อดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงระบบ(Process Improvement)

2. ระดับคณะ ก็ใช้วิธีเดียวกับระดับมหาวิทยาลัยโดยผู้นำ(Leadership)เปลี่ยนเป็นคณบดีเป็นผู้แสดง Commitments สำหรับผู้มีอำนาจบริหารได้แก่คณะกรรมการของคณะ(Leadership Council)โดยคณบดีบริหารในนามของคณะกรรมการดังกล่าว

3. โครงสร้าง: ม.อ.ต้องทำตามโครงสร้างตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินรูป Hierarchyก็ไม่เป็นไร ให้ใช้โครงสร้างเก่าได้ แต่การบริหารตาม Baldrige Critetia มีโครงสร้างเป็นทีม ก็ให้ตั้งทีมขึ้นได้ คือใช้โครงสร้างได้ทั้ง 2 แบบเรียกว่า Parallel Organization.

4. ทีม: ให้มีทีมรับผิดชอบการทำโครงการนี้เรียกว่า Project Team โดยมีผู้ช่วยสนับสนุนทีมโครงการหลากหลาย เช่น หน่วยฝีกอบรม ที่ปรึกษาหรือโค้ช ทีมปรับปรุงระบบ

5. ระบบ: การออกแบบระบบเป็นปัญหาใหญ่เพราะส่วนมากออกแบบเป็นระบบแล้วนำไปใช้ไม่ได้ ผู้รับผิดชอบระบบ ทั้งการออกแบบระบบและปรับปรุงระบบ ตำแหน่งนี้เรียกว่า Process Owner สำหรับการจัดทำคู่มือ ขอแนะนำให้ทำ Benchmarking Best Practices.