นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 61.90.100.176]
24 September 2009 22:38
#48728

ข่าวที่น่ายินดีของชาว QA คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ.ดำริใช้มาตรฐานบอลริจ(Baldrige Criteria)เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ซึ่งทำได้ไม่ยาก

ความเฉียบแหลมของการดำริครั้งนี้ นอกจากชะล้างความบกพร่องเรื่อง"ระบบ" และปัญหาเกณฑ์การประเมิน 7 ข้อที่ไม่มีหัวหรือ "ผู้นำ"(Leadership)แล้ว มาตรฐานบอลริจที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นมาตรฐานบริหารการศึกษาที่ดีเลิศ Education Criteria for Performance Excellence จะเป็นตัวสร้างความสำเร็จให้การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ช่วยล้างคราบด่างของการรับรองมาตรฐารและประเมินคุณภาพการศึกษาในอดีตจนใสสะอาด และที่สำคัญคือ เมื่อใช้มาตรฐานบอลริจจึงไม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษารอบ 3 ใน พ.ศ.2562

เกณฑ์การประเมินของมาตรฐานบอลริจมี 7 ข้อ คือ

1. ผู้นำหรือภาวะผู้นำหรือการนำองค์กร(Leadership)

2.การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)..ทำเป็นระบบ

3. เน้นที่ลูกค้าพอใจ(Customer Focus)

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)

ข้อนี้ต้องทำเป็นระบบ เพราะต้องวัดทั้งผู้นำ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา วัดแผนยุทธศาสตร์ วัดการบริหารคน วัดการจัดการกระบวนการ วัดความพอใจของลูกค้าและวัดผลลัพธ์

5. เน้นการบริหารคน(Workforce Focus)..ทำเป็นระบบ

6. การจัดการกระบวนการ(Process Management)..ทำเป็นระบบ

7. ผลลัพธ์(Results)

 

การบริหารทั้ง 7 ข้อข้างต้นต้องการผู้มีประสบการณ์ QA หรือ Quality Management(TQM)ซึ่งหาไม่ง่ายนัก ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงมองเห็นอนาคตที่สดใสของชาว QA.