นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.18.108]
17 September 2009 01:21
#48407

ผลการประเมินมหาวิทยาลัยรอบ 2 ที่ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆตั้งข้อกังขาว่าอาจไม่ยุติธรรม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร(มทม)ได้คะแนน 4.86 ขณะที่จุฬาฯ ได้ 4.62 ธรรมศาสตร์ได้ 4.67 ม.มหิดลได้ 4.53 ม.เกษตรศาสตร์ได้ 4.57 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)ได้ 4.33 ฯลฯ

 ข้อสังเกต: ม.สงขลานครินทร์ ที่มีอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 2 ของอาเชี่ยนและติดอันดับที่ 175 ของโลกในการจัดอันดับระดับโลกของ Webometrics เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552.. ได้คะแนน 4.65 เท่านั้น...ความน่าเชื่อถือของ สมศ. กับ Webometrics นั้นเป็นเรื่องระดับสากลที่แตกต่างกันจนไม่สามารถเปรียบเทียบได้

 

ถึงแม้ สมศ.โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุว้ฒน์ ออกมาชี้แจงทางสื่อวิทยุเมื่อ 12 กันยายน 2552 ยืนยันความยุติธรรมของ สมศ.ก็ไม่ทำให้สิ้นข้อกังขาไปได้ ทั้งนี้เพราะ

1. สมศ.มิได้ใช้"ระบบ"ในการประเมินตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล แต่ สมศ.ใช้มาตรฐาน 7 ข้อที่มิใช่"ระบบ"เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

2."ระบบ"คือหลักประกันคุณภาพการศึกษา QA(Quality Assurance)ดังที่กฏหมายการศึกษาแห่งชาติ 2542 ระบุ"ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

3. เกณฑ์ทั้ง 7 ข้อของ สมศ. มิใช่"ระบบ"เพราะระบบต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์(Aim/Purpose) และแสดงขั้นตอนวิธีปฏิบัติ(Set of management practices)ให้บรรลุเป้าหมาย

"Without an aim" Deming says,"there is no system."

 

เมื่อ สมศ.ขาด"ระบบ"ในการประเมิน เรื่องความยุติธรรมไม่ต้องพูดถึง...ประสิทธิภาพหรือความถูกต้องของการประเมินของแต่ละมหาวิทยาลัยมีไม่เกิน 15% เท่านั้น (อ้างอิง: Deming 85/15 rule...ค้นได้ที่ google หรือ bing)

ปัญหาความล้มเหลวในการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ที่มิได้ศึกษาการออกแบบระบบ(System design)

 ทางแก้: การออกแบบระบบ และการปรับปรุงระบบอยู่ในความรับผิดชอบของ Process Owner ซึ่งการศึกษาของชาติจำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้เพื่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยไม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษารอบ 3 ใน พ.ศ. 2563 แต่ประการใด