นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2)

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
13 กรกฎาคม 2552 16:03
#46216

ขั้นตอนการ kick - off เรื่องบางเรื่อง ของมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย

 - เรียน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายฯ เพื่อโปรดทราบหลักเกณฑ์ และเห็นควรแจ้งคณะ/สำนักงาน เพื่อรับทราบและดำเนินการต่อไป

ระดับคณะ

 -เรียน ท่านคณบดี มหาวิทยาลัย ฯขอความร่วมมือดำเนินการรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้แนบมาด้วยนี้ และเห็นควรแจ้ง ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯดำเนินการต่อไป

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน

-เรียน หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ คณะฯขอความร่วมมือให้ภาควิชาดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่แจ้ง และเห็นแจ้งบุคลากรรับทราบและดำเนินการต่อไป

ระดับผู้ปฎิบัติงาน

 -งงงงงงงงงงงงง ตู่จะเริ่มยังงัยยย 5555