นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แอบเก็บเกี่ยวได้จากท่านอธิการบดี

Ico48

"ควรมีการจัดให้ผู้เรียนไปทัวร์ทุกวิทยาเขต"

ท่านอธิการบดี เิปิดโอกาศให้เราได้ไปเรียนในทุกวิทยาเขตแล้ว ....ดีใจจัง

แต่ประทับใจเรื่องที่ "คนเรายังมีการแสวงหาการอยู่ร่วมกัีนอย่างมีความสุขน้อย"

เรื่องนี้เห็นด้วยค่ะ