นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48
เฒ่า QC [IP: 192.168.100.112]
01 May 2009 16:20
#43839

นอกจากเรียนรู้กระบวนการ รูปแบบเส้นทางเดินของคณะแพทย์แล้ว เนื้อหาสาระที่สำคัญ คือวัฒนธรรมของคณะแพทย์ โดยเฉพาะ

 ผู้บริหารใฝ่เรียนรู้ พัฒนา และให้การสนับสนุน

 ภาควิชา/หน่วยงาน เรียนรู้ เข้าใจ ถ่ายทอดและนำไป  ปรับปฎิบัติ

 บุคลากร ให้ความร่วมใจ ร่วมมือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และการประเมินผลเพื่อการพัฒนา