นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48

เพิ่มเติมรายชื่อค่ะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

11. ผศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล   รองผอ.ศูนย์ฯ

12. คุณเนาวรัตน์  สอิด

กองบริการการศึกษา

13. คุณซัลมา  โกสุมพันธ์

14. คุณวาสนา  สุขศิริ

15. คุณรัชฎาพร  สายสนิท