นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48

ขณะนี้ มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว แล้วทั้งสิ้น  10  ราย ดังนี้ค่ะ

บัณฑิตวิทยาลัย

1. รศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

 

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

2. รศ.ดร.ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ  ผอ.โครงการจัดตั้งฯ

3. ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  รองผอ.วิชาการ

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

4. คุณอริยา  วัฒนนิยมขจร  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

 

กองอาคารสถานที่ฯ

5. คุณสันติ  วาณิชย์พัฒน์  หัวหน้างานฯ

 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ

6. คุณชูศรี  วังศานุวัตร  หัวหน้าฝ่ายฯ

7. คุณเบ็ญจนา  ทองนุ้ย  หัวหน้าฝ่ายฯ

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8. คุณสุนัทณี  แสงแจ่ม   งานประกันคุณภาพ

 

สำนักประกันคุณภาพ

9.  รศ.นวลจิรา   ภัทรรังรอง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

10. คุณณัฐพล   แก้วปนทอง

 

สามารถเพิ่มเติมรายชื่อได้นะคะ