นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

คุณสายฝน

๑. เฟืองทุกตัวมีค่า หากทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ แต่คนทำได้มากกว่าเฟือง ถ้าคิดและทำแบบช่วยเสริมกัน

๒.ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาติและธรรมดา รวมทั้งความคิดเชิงลบก็มีประโยชน์แต่ต้องใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยง ช่วยให้รอบคอบขึ้น สิ่งที่เด่นชัด คือเป้าหมายการทำงานที่มุ่งงานกับความสำเร็จ

๓. ปัญหาอุปสรรคทำให้เราเข้มแข็ง หากไม่มีมัน คุณคงไม่มีวันนี้ แน่นอน ตัวเราเราต้องพัฒนาเอง ทำให้สนุกเอง แข็งแกร่งเอง ที่สำคัญคือความภาคภูมิใจ แต่หากเปลี่ยนจากการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นเพื่อนร่วมงาน คือ เข้าใจว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร มีความเก่ง ไม่เก่งอะไร ชอบ ไม่ชอบอะไร แล้วจับมาบริหารจัดการอย่างความเข้าใจ เติมจุดแข็ง ชดเชยจุดอ่อนของกันและกัน ใจเราจะสบายขึ้น แต่คุณก็สามารถใช้การวิเคราะห์คู่แข่งมาเสริมแรงพัฒนาได้

๔. แน่นอนทางสู่เป้าหมายมีหลายทาง สามารถเลือกได้ตามความถนัด จึงไม่ต้องเหมือนกัน แต่สำเร็จเหมือนกัน ซึ่งเป็นการทำให้มีทางเลือก หากอยู่ในสถานการณที่สอดคล้องกัน

สรุปว่า การพัฒนาความคิด เกิดจาก

- การมุ่งที่งาน หน้าที่และความสำเร็จ

- การเข้าใจตามแตกต่างของธรรมชาติ ทั้งคนและลักษณะงาน

- การพัฒนาตนเองทั้งความสามารถและจิตใจ