นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

ขอบคุณคุณสายฝนที่นำการบริหารเวลามาแชร์ แสดงว่าทำงานได้ผล จึงอยากบอกต่อ ยินดีด้วย พอสรุปได้ว่า

๑. ดูที่งานและหน้าที่ของงาน งานที่วุ่นวายนั่นแหละลักษณะของงานธุรการ โดยเฉพาะเรื่องรับส่งหนังสือ มันจะมาเมื่อไร เวลาใด มากน้อย เร่งด่วน ไม่อาจรู้ได้ แต่จัดการได้เมื่อเราเข้าใจ

๒. ดูที่ความสามารถของเรา อะไรที่ดี อะไรที่ขาด พยามเติมให้ดีขึ้นให้ทำงานในหน้าที่ได้ดี เรียกว่าการพัฒนา

๓. ดูที่ระบบเพื่อทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงอย่างไร ทั้งเวลา สถานที่

ในข้อ ๑. หากมีการเก็บข้อมูล ทำสถิติ แยกแยะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง มาในช่วงไหน เป็นประจำ มากน้อยอย่างไร จัดการดำเนินการอย่างไร เรื่องใดมีปัญหา แก้ไขอย่างไร ก็จะช่วยให้สามารถจัดการได้ดีขึ้น ปัญหาเดิมจะได้ไม่เกิดขึ้น ยิ่งมีการบันทึกวิธีการจัดการไว้ นอกจากเป็นการย้ำความรู้ ยังเป็นการบันทึกความรู้ไว้ใช้เผื่อลืม แลเป็นผลงานให้คนอื่นนำไปใช้ได้

อีกส่วนหนึ่ง คือการจัดการกับเรื่องด่วน หากได้แยกออกมาทำก่อน ก็จะทำให้เรื่องนั้นไม่เสียงาน รวมทั้งการส่งไปวิทยาเขต น่าจะทราบว่า แต่ละที่มีกำหนดไม่พร้อมกัน เช่น วิทยาเขตภูเก็ตมีกำหนดส่งเวลา ๑๑ โมงทุกวัน หากมีเรื่องด่วนมา ๑๐ โมง ก็น่าจะเร่งส่งภูเก็ตก่อน อันนี้เรียกว่าการจัดลำดับความสำคัญของงาน และหากเรื่องใดเป็นเรื่องที่สำคัญ น่าจะมีการแจ้งผู้รับอาจเป็นทางเมล หรือโทรศัพท์ด้วย จะช่วยให้ผู้รับติดตามดำเนินการ ก็ยิ่งมั่นใจว่างานจะไม่เสียหายและสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะได้เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

ส่วนบันทึกเพิ่ม หากได้มีการทำแล้ว ก็ดี หากยังไม่ได้ทำ ก็ฝากไปดำเนินการ รับรองใครรู้น่าชื่นชม ยินดี ยกย่อง ที่สำคัญอย่าลืมบันทึกไว้เป็นผลงานและวิธีการทำงานไว้ให้คนอื่นได้นำไปใช้ และอ้างถึงเรา