นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.

Ico48

คุณคนธรรมดา และคุณยาดม

เขาว่าทำอย่างนี้แล้วมีคุณภาพ จึงบังคับให้เป็นระบบประกันคุณภาพ และเขายังบอกอีกว่าตามระบบสากล

ทางพุทธศาสนา ให้แก้ทุกข์ด้วยการหาเหตุแห่งทุกข์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ให้พัฒนาตามข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ