นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้

Ico48
เฒ่าQC [IP: 192.168.100.112]
14 มกราคม 2552 10:03
#40010

เรียน matta ที่เครารพ และคิดถึง

การเรียนรู้ มี 2 รูปแบบ Out-sind in และ In-sind out โดยส่วนใหญ่ มีวิธีการเรียนรู้ ดังนี้

Learning by Seeing การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี น่าจะร่วมการฟังไปด้วย ถ้าหูไม่หนวกนะ 555

Learning by Training การเรียนรู้จากฝึกอบรม หากเป็นเชิงปฏิบัติการ(Workshop) คือให้ผู้เข้าอบรมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างกัน ในส่วนนี้ หากมองผ่านแว่น KM ผมมองว่าเป็นกระบวนKM

Learning by Reading การเรียนรู้จากการอ่าน

Learning by Doing การเรียนรู้จากการลงมือทำ การปฏิบัติ หากเป็นการร่วมกันเป็นทีม เป็นกลุ่ม(group activity) กำหนดตัวปัญหา สาเหตุปัญหา เก็บข้อมูล มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล( พาราโต ผังก้างปลาฯลฯ) และทดลองไปปฏิบัติ ผมมองว่า กระบวนการกลุ่มคุณภาพQC

 พระบาลี กล่าวว่า การเรียนรู้ มาจาก  สุ จิ ปุ ริ สวัสดีปีใหม่ครับ