นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร

Ico48
  • ...ถึงแม้เราจะให้โดยที่คนอื่นเขาไม่อยากรับ...แต่ก็ยังดีว่าคนที่ไม่เคยให้อะไรคนอื่นเลย