นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)

Ico48

เรียนท่านอธิการบดี

เรื่องเกี่ยวกับการสอนนี้ ผมขอโยงเข้ากับเรื่องของการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยนะครับ สิ่งที่ท่านอธิการบดีได้กล่าวถึงเรื่องวิธีการสอนของอาจารย์นั้นมีปัญหาสำหรับอาจารย์ใหม่จริง ๆ ครับ เพราะอาจารย์ใหม่ไม่ได้มีการเรียนด้านการสอนเลยแม้แต่น้อย (ยกเว้นอาจารย์สาขาวิชาด้านการสอนโดยตรง) แต่ต้องมาสอน อาจารย์ใหม่จึงต้องอาศัยพรสวรรค์ของตนเองและการลองสอนกันไป แม้ว่าจะมีการอบรมอาจารย์ใหม่ (ซึ่งอบรมไม่กี่วัน) แต่ก็ช่วยไม่ได้มากเท่ากับผู้ที่ได้เรียนด้านการสอนมาโดยตรง นอกจากนี้ อาจารย์ใหม่หลายท่านก็อาศัยการนำเทคนิคทีตนเองได้รับจากการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาใช้ (ครูพักลักจำครับ) กว่าจะสอนได้เข้าที่เข้าทางก็ต้องใช้เวลาทดลองกันไปอยู่ไม่น้อย แล้วทำไมการคิดเลือกอาจารย์ใหม่จึงยังคงให้มีการทดสอบการสอน โดยนำส่วนนี้มาคิดคะแนนด้วย ซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมและเป็นการกีดกันผู้ที่มีความตั้งใจดีอีกวิธีการหนึ่ง (ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผู้สมัครคงยังสอนไม่ค่อยดี) นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ต้องมีอาจารย์ในสขาวิชานั้นเข้าเป็นกรรมการคัดเลือกด้วยอย่างน้อยหนึ่งท่านจึงจะถูกต้องและเหมาะสม  (บางสาขาวิชามิได้ให้อาจารย์ประจำสาขาวิชานั้นเข้าร่วมคัดเลือกเลย แม้ว่าอาจารย์สาขาวิชานั้นจะไม่ใช่หัวหน้าสาขาก็ตามซึ่งจะทดสอบผู้สมัครในเชิงวิชาการเฉพาะด้านได้อย่างไร)

นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาก ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ว่าเป็นสาขาขาดแคลนนั้น (โดยเฉพาะวิทยาเขตน้องใหม่ทั้งหลาย) ควรมีการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นพิเศษ มิใช่มุ่งเน้นแต่ที่จะให้ได้คนเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรต้องพิจารณาถึงความตั้งใจและยินดี และความสามารถของผู้สมัครในระดับหนึ่ง อย่าลืมนะครับว่า วิทยาเขตน้องใหม่เมื่อเทียบกับวิทยาเขตหาดใหญ่หรือปัตตานีแล้ว ผู้สมัครย่อมที่จะพิจารณาในเรื่องของความสะดวกสบายหรือความเจริญนี้ด้วย ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในวิทยาเขตน้องใหม่จึงเกิดขึ้นมาก

บางวิทยาเขตได้นำเอาเรื่องการสอนมาเป็นเครื่องตัดสอนใจในการคัดเลือกบุคคลอย่างจริงจัง แต่อย่าลืมนะครับว่าสมัยที่พวกเรามาเป็นอาจารย์กันครั้งแรก ๆ นั้น พวกเราก็ประสบปัญหาเรื่องการสอนกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา แล้วยังจะเอาวิธีการนี้มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้สมัครอีกหรือครับ

เท่าที่ทราบมา มีผู้สมัครหลายคนที่มีผลการเรียนไม่เลวและมีความตั้งใจที่จะมาเป็นอาจารย์มาสมัคร แต่ก็ไม่สามารถมาเป็นอาจารย์ได้ น่าเสียดายกับบุคคลเหล่านี้ที่มีความตั้งใจดีและน่าจะเป็นบุคคลากรที่ดีในอนาคตของ มอ.เมื่อเทียบกับหลาย ๆ คนที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แล้วลาออกไป อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ เมื่อเราได้บุคลากรมาแล้ว น่าจะคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดหรือตลอดไปจนเกษียณอายุราชการ น่าจะมีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากรของ มอ. หรือทำอย่างไรให้บุคคลากรมีความต้องการอยู่กับ มอ. (จงรักภัคดีต่อ มอ.) ตลอดไป

ไม่แน่ใจว่า วิธีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของ มอ. จะเหมาะสมหรือไม่ และการที่ไม่มีอาจารย์เฉพาะสาขาวิชานั้นเข้าร่วมการทดสอบด้วยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือครับ