นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48

น้องอุโยะจัง รูปน่ารักมากค่ะ   กรณีลาศึกษาสามารถออกคำสั่งปรับวุฒิได้เลย แต่มีข้อแม้ว่า

1.วุฒิต้องตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ

2. หน่วยงาน เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน                             

3. หลังจากปรับวุฒิแล้วหน่วยงานต้องปรับภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 

แต่คณะจะต้องแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกก่อน หลังจากนั้นรายงานผลการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัยเพื่อออกคำสั่ง ค่ะ