นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งาน Blog

Ico48

ขอแจ้งชื่อผู้เข้าอบรม 2 ราย คะ

1. นางสุลีพร  รอดสุด

2. น.ส.ธันยาภรณ์  ไกรน้อย

จากภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์