นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์

Ico48
  • ขอบคุณคนธรรมดา มั๊กมากเลย สำหรับคำแนะนำที่ดีดี
  • ตอนนี้กำลังง่วนทำอยู่ค่ะ "มาตรฐานหอพักนักศึกษาฉบับ PSU "
  • ใช้ใด้ทั้ง 5 วิทยาเขต เพราะทำร่วมกัน ทำมาตั้ง 2 เดือน ปรับปรุงใหม่หมดเลย ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนและนโยบาย กลยุทธ์ KPIs ระเบียบหอพัก ข้อห้ามข้อปฏิบัติ แผนพัฒนาหอพัก และแผนพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปีค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับของสกอ. และประเมินมาตรฐานหอพักขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานขั้นพัฒนา พร้อมใช้งานได้ปีการศึกษา 2551 ค่ะ
  • อาจารย์ขอคำอธิบายขยายความเพิ่มเติม "มาตรฐานหอพักนักศึกษาฉบับ PSU 18000 " เพื่อได้กระตุกต่อมคิดต่อไป
  • ขอบคุณอีกครั้ง