นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2551 20:35
#21344

นำแนวคิด "ความสำเร็จของงานที่ทำต้องเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย "  ไปใช้ใน บันทึกนี้ 
เพื่อกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดในการดำเนินงาน โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย