นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกเล่าเก้าสิบ : เพราะได้อ่านบันทึกดี ๆ จึงนำมาบอกต่อ

Ico48
***  สวัสดีคะ นอ้งรัตติยา คนเก่ง พี่ขอบคุณมากๆๆๆๆที่ช่วยชี้แนะ และช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลที่พี่ตอ้งการชึ่งเป็นปัญหาของหน่วยงานสนันสนุนตั้งแต่ที่ถูกกำหนดให้มีการทำประกันคุณภาพมานานแล้ว ชึ่งประหนึ่งเป็นการเรียนรู้หรือลองผิดลองถูก ชึ่งทำให้การพัฒนาวัดและประเมินได้ยาก  และพี่เคยนำเรียนสำนักงานประกันมาหลายครั้งแล้ว และเรียกร้องเสมอมา ชึ่งผู้ที่จะจัดการขับเคลื่อน หรือชี้แนะทำให้การดำเนินประกันหน่วนงานสนันสุนนไม่ค่อยชัดเจน และทำให้การประเมินของผู้ประเมินก็ทำได้ค่อนข้างจะยาก ไม่ทราบจะวัดจากอะไ ร เกณท์ก็ไม่มี  ขาดทั้งแผนกลยุทธ์ในการปฏิบั้ติงาน ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะปฏิธินการปฏิบัติงานเท่านั้นและ การรายงานผลส่วนใหญ่จะสะท้อนเป็นการรายงานผลในเชิงปริมาณ ขาดผลในเชิงคุณภาพ