นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
home.mcafee.com [IP: 103.77.2.115]
24 มิถุนายน 2563 18:09
#113099

There was a time the internet was considered completely secure for its users. However, now it has turned into a monstrous weapon in the hands of cybercriminals allowing them unrestricted access to your life, data, identity, and privacy. As such, it has become extremely necessary to safeguard your digital life with the best of the breed security solutions. For this, you should check  home.mcafee.com which gives you unrelenting security solutions backed by state-of-the-art technology.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg