นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

ช่วยได้ตามข้อเสนอ 2 วิธิที่เสนอไปแล้ว และน่าจะแห้วๆๆๆๆๆในวิธีที่ 2 เพราะมหาวิทยาลัยฯไม่เปิดให้ เพราะไปกระทบต่องบประมาณ และอัตรากำลังจากที่สอบกองแผนงานเจ้าคะ   แต่อาจจะลุ้นการไปสู่ชำนาญการต่อไปเนอๆ ๆๆ ช่วยๆๆกัน แต่ดูเสมือนเท่าที่เคยกระต้นไป ไฟกำลังจะมอดนะ เพราะขี้นกับความตอ้งการอันแรงกล้าของผู้ที่ต้องการไปสู่ชานาญการด้วย