นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิยายหลอกเด็ก๓:การปรับปฏิทินการศึกษาให้เป็นนานาชาติ

Ico48

เข้ามาอัพเดตครับ จากข้อมูล ทปอ

รายนามประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

- พ.ศ. 2515 ศาสตราจรย์ ดร.อรุณ สรเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2516 ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พ.ศ. 2517 ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ นาวาเอก นพ.ตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2520 ศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2524 รองศาสตราจารย์ นพ.ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ นพ.ณัฐ ภมรประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2527 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิตยา สุวรรณะชฎ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- พ.ศ. 2528 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- พ.ศ. 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- พ.ศ. 2548 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- พ.ศ. 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2553 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2559 ศาลตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร มหาวิทยาลัยมหิดล