นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่

Ico48

เห็นด้วยครับ ด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่ต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นในการหล่อหลอมเด็กให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น จะใช้ความพยายามเท่าเดิมอาจไม่ได้ผลครับ