นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
02 Febuary 2016 11:15
#104610

ความจริง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้ใช้สถานีวิจัยปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อการผลิตเป็นการค้าจริง พร้อมกับการฝึกงานนักศึกษา การทำวิจัยของอาจารย์เช่นเดียวกับที่คณะแพทย์ใช้โรงพยาบาลทั้งการให้บริการทางการแพทย์และการจัดการเรียนการสอน แม้แต่การฝึกงานปลูกผักก็ทำจนถึงการจำหน่ายผักแก่ประชาชนทั่วไป มีการนำความรู้จากการวิจัยในพัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. จำหน่าย รวมถึงกล้ายางพันธุ์ดี ลูกแพะพันธฺุ์ทรัพย์ ม.อ. การบริการจัดการปุ๋ยแก่สวนปาล์น้ำมัน