นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48

การคิดค่าปรับงานซื้อในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง(0.2%)ของราคาสิ่งของ ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนั้นการคิดค่าปรับจึงคิดจากวงเงินที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว