นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน

Ico48

และสังคมก็ให้ค่ากับ สิ่งเหล่านี้ ตามดูสังคมไทยกันต่อไป เลือกทำในสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้กันนะคะ เพื่ออนาคต สำคัญอยู่ที่ สังคมไทยกำหนดกันหรือยัง ว่าสังคมที่เราต้องการร่วมกันสร้างเป็นอย่างไร สิ่งที่แต่ละคนทำเกิดคุณค่ากับตนหรือสังคมอย่างไรในอนาคต

ใครเห็นก่อนทำล่วงหน้าไปก่อน จังหวะธรรมของแต่ละคนต่างกัน มวลรวมมากเข้าย่อมขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้อง.....หวังเช่นนั้น

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง