นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรับวิธีการสอนใหม่

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
16 January 2016 15:22
#104456

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน และกราบขอบพระคุณครูของแผ่นดิน ผ่านอาจารย์"คนธรรมดา"นะคะ

จิตวิญญาณครู " สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ เมื่อศิษย์ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง จงเติม ปัญญา เมตตาเข้าไป " (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ,2533, วิญญาณครู.กรุงเทพฯ : พรศิวการพิมพ์) ที่สุดก็กลับมาพัฒนาตัวครูเองจริงๆ

คำขวัญวันครูปีนี้ ต่อจากคำขวัญวันเด็ก..... สู่อนาคต "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" "ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น."...ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ ให้โลกรู้เราคือครูไทยกันนะคะ........

เจริญธรรม สำนึกดี

ด้วยความเคารพนับถือ

จากศิษย์มีครูคนหนึ่ง

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ปรับวิธีการสอนใหม่