นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)

Ico48

การจัดทำ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เป็นช่องทางหนึ่งของการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย (กว่าจะเป็นวิสัยทัศน์) ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกและตัวเราเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ใคร่ครวญด้วยใจ ระดมความติดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ กว่าจะตกผลึกได้มามีการกลั่นกรองหลายขั้นตอน อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ก่อนจะประกาศต่อสังคม

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ในการร่วมขับเคลื่อนตามกำลังความสามารถแห่งตนที่จะทำให้เกิดความจริง ด้วยสิ่งนี้คือเป้าหมาย สิ่งยึดเหนี่ยว หนทางและ วิธีการ ของการทำงานตามบทบาทหน้าที่แห่งตน แต่ก็พยายามไม่เผลอยึดมั่นถือมั่นค่ะ

ด้วยความขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

ยาดมเอง