นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)

Ico48

ยาดม

ศิษย์เก่า ผู้เข้มแข็ง

น้อยคนที่จะตระหนักใน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เท่า พี่ยาดม ของเรา