นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร

Ico48
Monly (Recent Activities)
29 July 2015 15:05
#103531

Quality (คุณภาพ)

Cost  (การลดต้นทุน)

Delivery  (การส่งมอบ)

 

Safty  (ความปลอดภัย)

Morale  (ขวัญและกำลังใจในการทำงาน)

 

Environment   (สิ่งแวดล้อม)

Ethics   (จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ)