นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดต่างใช่คิดผิด

Ico48

กระบวนการคิด มีหลากหลายรูปแบบ ต่างคนต่าง (ไป)คิด(มา) ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะไม่ถูกชักจูงด้วยความคิดของคนอื่น แต่เมื่อเป็นเรื่องของกลุ่ม ขององค์กร เมื่อต่างคนต่างไปคิดมา ก็ต้องมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้เป็นความคิดของกลุ่ม ขององค์กร

ความคิดที่ไม่ใช่ความคิดสรุปรวบยอดก็ใช่ว่าจะผิด หรือไม่มีคุณค่า เพียงแต่ในบริบทหนึ่งก็ต้องการสิ่งที่เหมาะที่สุด พอดีที่สุด

สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

เกิด แก่ เจ็บตาย แปรเปลี่ยนไปตามเหตุ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: คิดต่างใช่คิดผิด