นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าววิจัย

ข่าววิจัย

เป็นหมวดหมู่ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

Categories

19 October 2011
Ico48
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 เรื่อง
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) มีประกาศที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) ร่วมกับ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ChineseAcademy of Social Sciences, CASS)ประก...
created: 19 October 2011 10:42 · translation missing: en, read: 1658
Ico48
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารแสดงความสนใจ ได้แก่ประเด็นวิจัยและการทบทวนข้อมูลงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย การตั้งคำถามวิจัยข้อมูลผลงานทางวิชาการอย่างสั้น ประว...
created: 19 October 2011 10:39 · translation missing: en, read: 1627
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จากผลงาน เรื่อง อินเตอร์...
created: 19 October 2011 10:22 · translation missing: en, read: 1768
11 October 2011
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ขนิษฐา ด้วงจันทร์ และนางสาวนันทิยา ชนะสิทธิ์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พิชญากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร บุญมี และ ดร.วิรัช ทวีปรีชา เป็นอาจารย์ที่ป...
created: 11 October 2011 14:28 · translation missing: en, read: 1574
19 September 2011
Ico48
28 บทความ ที่ได้รับรางวัลจาก Institution of Civil Engineers(ICE) ปี 2011
By ซีซ่า ซีซ๋า
ข่าวดี!!! หอสมุดขอนำเสนอ 28 บทความที่ได้รับรางวัลจาก Institution of Civil Engineers(ICE) ในปี 2011 เข้าถึงแบบ Free Access ได้ที่ http://www.elabs10.com/ct.html?rtr=on&s=x8pb27,lujf,a0e,4eio,ejvj,hb36,ia6o (^_^)อย่าลืมคลิก! เข้าไปดูกันนะจ๊ะ
created: 19 September 2011 10:06 · translation missing: en, read: 2614
12 September 2011
Ico48
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
By สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 1. โครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ: ระยะที่ ...
created: 12 September 2011 13:23 · translation missing: en, read: 2291
02 September 2011
Ico48
ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 ระบุความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายในระบบ PRPM
By สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 ตามหนังสือ ที่ มอ 166/ว 1769 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554ได้แจ้งให้ท่านปรับปรุงโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 และได้แจ้งตามข้อ 1.3 ว่าจะแจ้งให้ท่านปรับปรุงโครงการวิจัยในส่วน ก. เพิ่มเติม เรื่อง- การระบุความสอดคล้องของโค...
created: 02 September 2011 14:32 · translation missing: en, read: 2575
26 August 2011
Ico48
รับ concept paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ประจำปี 2554
By สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ประจำปี 2554 สำหรับผู้ใดที่สนใจให้ส่งเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่31 สิงหาคม 2554 นี้ มายัง E-mail: hadyah.a@psu.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบ...
created: 26 August 2011 13:39 · translation missing: en, read: 1893
Ico48
คลินิกเทคโนโลยีเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2555
By สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีแนวทาง ขอบเขตการดำเนินงาน เงื่อนไข วงเงินในการสนับสนุนและคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ ดังนี้ แนวทางการสนับสนุน - องค์ความรู้หรือประสบการณ์เชี่ยวชาญต่างๆ ท...
created: 26 August 2011 13:10 · translation missing: en, read: 2079