นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าววิจัย

เป็นหมวดหมู่ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มกราคม 2555
Ico48
ใกล้หมดเขต!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
จากการที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกาศเปิดรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้ 1. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนในรูปเง...
สร้าง: 13 มกราคม 2555 10:46 · อ่าน: 1480
11 มกราคม 2555
Ico48
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ใน 3 โปรแกรม
โดย สโรชา โอนีล มียัง
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ใน 3 โปรแกรม ได้แก่ -โปรแกรมสิ่งแวดล้อมยั่งยืน -โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน -โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่**เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักกา...
สร้าง: 11 มกราคม 2555 14:32 · อ่าน: 1530
Ico48
ขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติประจำปี 2554 และ 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อ ดังนี้ 1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร....
สร้าง: 11 มกราคม 2555 11:40 · อ่าน: 1901
10 มกราคม 2555
Ico48
ขอเชิญติดตามข่าว "การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สกว.- ม.อ."
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามข่าวการลงนามความร่วมมือร่วม ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ท่านสามารถติดตามอ่านข่าวได้ที่ http://www.ma...
สร้าง: 10 มกราคม 2555 13:44 · อ่าน: 1921
06 มกราคม 2555
Ico48
ความสำเร็จของงานวิจัย "ชุดอาหารยังชีพฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมติดตามข่าวความสำเร็จของงานวิจัย "ชุดอาหารยังชีพฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ และผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ท่านสามารถติดตามข่าวดังกล่าว ได้ที่http://www.nationmultimedia.com/life/Never-go-hungry-30171444.html
สร้าง: 06 มกราคม 2555 10:17 · อ่าน: 1666
19 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วม ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้าน Telecommunication and Broadcasting Technology ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers" นักวิจัยไ...
สร้าง: 19 ธันวาคม 2554 10:43 · อ่าน: 1254
15 ธันวาคม 2554
Ico48
สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด คือ พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา...
สร้าง: 15 ธันวาคม 2554 15:13 · อ่าน: 1788
13 ธันวาคม 2554
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : พฤศจิกายน 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://www.isiknowledge.com 2. Scopus...
สร้าง: 13 ธันวาคม 2554 09:52 · อ่าน: 1591
Ico48
Article Status @ 1 Jan - 2 Dec 2011
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปี 2554 ประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ ในรูปแบบ Online นั้น บัดนี้ นักวิจัยที่กรอกข้อมูลในระบบ HRMIS (https://hrmis.psu.ac.th) เพื่อขอรับรางวัลฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 - 2 ธ.ค. 54 ท่านสามารถติดตามสถานะบทความได้ ท...
สร้าง: 13 ธันวาคม 2554 09:51 · อ่าน: 1462
25 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย” โดยจะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำในการร่วมกับกลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กรอื่น นำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟู สภาพชุม...
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2554 09:43 · อ่าน: 1653
02 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ประกาศ "ทุนเงินรายได้ ม.อ. ปีงบประมาณ 2555"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศ "ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555" จำนวน 12 ทุน ดังนี้1. ทุนประเภททั่วไป และสิ่งประดิษฐ์2. ทุนพัฒนานักวิจัย3. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ4. ทุนโครงงานของนักศึกษา5. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทำวิจัยร่วมระหว่างวิทยาเขตและเขตกา...
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2554 15:19 · อ่าน: 1811
01 พฤศจิกายน 2554
Ico48
CILO เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน(CILO-ซีโล่) ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำปี 2555 **เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2554**ท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.cilo.psu.ac.th/index.php?option=com_con...
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 13:52 · อ่าน: 1465
31 ตุลาคม 2554
Ico48
เลื่อนวันปิดรับข้อเสนอโครงการ "Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Scheme"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ได้มีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for proposal)เพื่อนำเสนอในโครงการ "Thai-German S&T Cooperation Researcher MobilityScheme"จากเดิมได้ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 มาบัดนี้ได้มีการขยายเวลาปิดรับเป็น **วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554**สำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปลงท...
สร้าง: 31 ตุลาคม 2554 10:01 · อ่าน: 1814
25 ตุลาคม 2554
Ico48
กรมควบคุมโรคเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ในประเทศไทย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน หน่วยงาน และผู้สนใจทุกท่านกรมควบคุมโรค ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ "โครงร่างการประเมิน"เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในทีมผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีในประเทศไทยจึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจร่วมส่งโครงร่างการประเมินฯ และแบบตอบรับ (Letter of ...
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 10:42 · อ่าน: 1430
20 ตุลาคม 2554
Ico48
เปิดรับผลงาน น.ศ. เพื่อเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆเพื่อประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลงานที่เสนอขอรับรางวัลได้นั้นต้องเป็นผลงานคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาและสาขาขอ...
สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 16:23 · อ่าน: 1555