นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน ประจำปี 2555

เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประจำปี 2555 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยใน 6 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเด็นที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ประเด็นที่ 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี
ประเด็นที่ 6 สร้างความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสมานฉันท์ในสังคม

ขอให้ผู้สนใจ จัดเตรียมเอกสาร ได้แก่
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ จำนวน 21 ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1แผ่น

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวถึง คุณปัทมา หมาดทิ้ง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิชญ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

**ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 นี้**

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกาศทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-2010-08-05-04-03-23/845-research-project-55
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 3160
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ